Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy pod nazwami poldekor.com.pl, którego właścicielem jest Daria Bogacka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POLDEKOR Daria Bogacka pod adresem Gotartów 64a/5, 46-200 Kluczbork, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 635-169-58-70, REGON: ……………………., adres poczty elektronicznej email: biuro@poldekor.com.pl oraz numery telefonu ………………………… (zwaną dalej „Sprzedawcą”)

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca, jako administrator, przetwarza dane osobowe Klienta z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca tj. przez: Daria Bogacka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą POLDEKOR Daria Bogacka pod adresem Gotartów 64a/5, 46-200 Kluczbork, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 635-169-58-70, REGON: …………………….,

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzania następuje w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz kontaktu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej e-mail
  • adres do wysyłki
  • Numer Identyfikacji Podatkowej.

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Zamawiającemu przysługuje prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pliki cookies

Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep Internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.